Huiswerkbeleid

De school vindt huiswerk belangrijk.  Met huiswerk trachten we immers verschillende doelstellingen na te streven. Daarom beperkt huiswerk zich niet tot taal- en rekenoefeningen of het leren van een les.  Ook taken die de gewoontevorming en het zelfstandig werken bevorderen komen aan bod.  Met zelfstandig werken bedoelen we dan doelen stellen, plannen en organiseren, een geschikte strategie kiezen, problemen oplossen en uitvoeren, zichzelf evalueren.  Op die manier trachten we de leerlingen stapje per stapje voor te bereiden op het secundair onderwijs.  

In de onderbouw (1, 2, 3) zien we huiswerk vooral als een extra inoefening, een herhaling van de geziene leerstof. Deze bijkomende inoefening zal kinderen vaardiger maken in het verwerven van de leerinhouden.   In de bovenbouw (4, 5, 6) is het doel vooral gericht op het zelfstandig leren werken. 

In alle klassen is een ander doel van huiswerk informatie doorgeven over het klasgebeuren. Waar zijn onze kinderen in de klas mee bezig? Huiswerk heeft immers een brugfunctie tussen klas en thuis.

We weten dat kinderen verschillen en dat sommigen meer behoefte hebben aan een bepaald soort taken dan anderen.  De school gaat daarom de uitdaging aan om ook in huiswerk te differentiëren.  We vertrekken daarbij steeds vanuit de basisleerstof (de leerstof die leerlingen minimaal moeten beheersen).  Sommige kinderen hebben extra inoefening nodig om zich deze basisleerstof eigen te maken en kunnen daarvoor een aangepaste huistaak krijgen. Andere leerlingen hebben aan de basisleerstof net voldoende om thuis te oefenen, te herhalen.  Nog anderen krijgen verdiepende huistaken omtrent dezelfde leerinhoud. 

Onze verwachtingen:

We vinden het in de eerste plaats belangrijk dat een kind goede omstandigheden krijgt aangeboden. Een rustige werksfeer, wat plaats, licht… De ideale omstandigheden bestaan nergens, maar in elk gezin is het mogelijk te zoeken naar het meest haalbare.

Voor de kinderen van het 1ste en 2de leerjaar is het goed om dagelijks even tijd te maken voor een luisterend oor bij het hardop lezen.

We proberen steeds een huistaak te geven die het kind aankan.  Het gaat over herhaling of inoefening. Het is mogelijk dat er fouten worden gemaakt. Dit mag. De fouten tonen aan de juf of de meester welke problemen het kind nog heeft met de geziene leerstof.

Vanaf het 4de leerjaar ligt de nadruk meer en meer op leren plannen en zelfstandig werken. Dit gebeurt stap voor stap. Samen praten over de planning is zeker waardevol.  

We verwachten van ouders dat zij, indien hun kind iets niet begrijpt, dit melden aan de leerkracht (agenda, huiswerk, briefje)

We verwachten NIET:

We verwachten niet dat een ouder het huiswerk verbetert. Verbeteren doen wij wel. De fouten geven de leerkracht informatie over hetgeen nog niet zo goed gaat.

We verwachten niet dat een ouder nog extra oefeningen geeft wanneer een kind het moeilijk heeft met de leerinhoud. Er zijn grenzen aan  huiswerk en een kind heeft ook nog behoefte aan spel en vrije tijd.

Specifieke klemtonen naargelang de leeftijd:

Naargelang de leeftijd van het kind zijn er een aantal specifieke verwachtingen die te maken hebben met het leren zelfstandig werken.

In de onderbouw kan het nog aangewezen zijn om ‘toezicht’ te houden. Elk kind is hierin anders. Wanneer het kind dat kan, laat het dan zelfstandig werken. In de onderbouw leert een kind de schoolagenda te gebruiken.

De zelfstandigheid neemt toe vanaf het 4de leerjaar.  Laat hen zelf, of in overleg, plannen. Ze krijgen vanaf dan opdrachten waarvoor ze enkele dagen tijd hebben. Geef hen hierin naarmate ze ouder worden steeds meer autonomie. Ze moeten leren om zelf hun verantwoordelijkheid te nemen. Dit is echter een leerproces. Toch blijft het aangewezen om zeer geïnteresseerd te zijn en aan te moedigen als het nodig is.  Zelfstandigheid vraagt ook een veilige structuur om in te kunnen werken.

Vanzelfsprekend begeleiden we onze kinderen in hun groei naar meer zelfstandigheid. Dit gebeurt stap voor stap.

Vooral fase 1 en 2 zullen in de klas worden geoefend. We zorgen eveneens voor de nodige feedback met de leerlingen (fase 4). Natuurlijk zal hier een gradatie merkbaar zijn, bij de jongste leerlingen intensiever dan bij de oudere.

Daarnaast zijn er nog 3 belangrijke overwegingen

Welke taken kunnen er als huiswerk gegeven worden? 

Enkele afspraken:

1ste leerjaar: 10 minuten op maandag, dinsdag en donderdag

2de leerjaar: 15 minuten op maandag, dinsdag en donderdag

3de leerjaar: 15 minuten op maandag, dinsdag en donderdag

4de, 5de, 6de leerjaar: 20 minuten per dag volgens planning 

Wat als het huiswerk niet gemaakt is?

Als het huiswerk niet gemaakt is dan meldt de leerling dit bij het begin van de schooldag aan de leerkracht.  Het huiswerk wordt dan alsnog tegen de volgende schooldag gemaakt. De leerkracht noteert dit in de agenda.  Is de leerling opnieuw niet in orde, dan zal de taak op school moeten gemaakt worden.  Wanneer dit veelvuldig voorkomt, nodigen we de ouders op school uit voor een gesprek zodat een oplossing voor het probleem kan gevonden worden. Indien uw kind om een of andere reden zijn/haar huiswerk niet kon maken, gelieve dit dan in de agenda te noteren.

Wat als huiswerk een probleem is?

De school wil een aangename omgeving zijn waar leerlingen en ouders steeds welkom zijn, ook indien er zich een probleem voordoet.  We moedigen ouders aan om over eventuele problemen in gesprek te gaan met de leerkracht, de directeur of de zorgcoördinator. Samen zoeken we naar een oplossing.  

Noot: De school houdt steeds rekening met de thuissituatie en de kosteloosheid van het onderwijs.  Kinderen die thuis bijvoorbeeld geen computer of internetaansluiting hebben krijgen op school uiteraard steeds de kans om huistaken die dit vereisen af te werken.  We denken bijvoorbeeld ook aan het meebrengen van een krantenartikel: op school zorgen we ervoor dat er een krant voor handen is.